Souhlas s používáním souborů cookies

Souhlas s používáním souborů cookies

Pokud nesouhlasíte s přijetím funkčních cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování obchodu, tak není možné dále pokračovat na náš web a budete přesměrováni na stránky Google.com. Jste si jistí?

Nelze přijmout pouze cookies pro Sociální média a reklamu a nikoliv Funkční cookies.
 • ORIGINÁLNÍ DÁRKY K PROMOCI
 • INFORMACE ZE SVĚTA PROMOCÍ
I. ProdejII. Půjčovna

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRODEJ

Jméno a příjmení: NINA SVITLÍKOVÁ
bydliště Křivoklátská 885, 199 00 Praha 9,
identifikační číslo: 74207229

zapsaná do živnostenského rejstříku - Sp. značka OZI 3848/2017/ZO-REG-03,

pro prodej a pronájem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.napromoci.cz

Formulář - odstoupení od smlouvy ke stažení:

Formulář - odstoupení od smlouvy Formulář - odstoupení od smlouvy

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní firmy NINA SVITLÍKOVÁ, bydliště Křivoklátská 885, 199 00 Praha, 199 00 Praha 9, identifikační číslo: 74207229, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.napromoci.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.napromoci.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít POUZE v ČESKÉM nebo ANGLICKÉM jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající není plátce DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující závazný objednávkový formulář uložený ve webovém rozhraní obchodu nebo přímo kontaktuje prodávajícího prostřednictvím adresy elektronické pošty (viz. odstavec 12). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávaném zboží,

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

2.3.3. kupujícím a

2.3.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu, ze které byla kupujícím objednávka odeslána na elektronickou adresu prodávajícího (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím („potvrzení objednávky“) na elektronickou adresu kupujícího.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Dodání v rámci území České republiky:

 • v hotovosti na dobírku přímo dopravci,
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1204447028/3030, vedený u společnosti Air Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),
 • Z-point (Zásilkovna s.r.o.), o možnosti vyzvednutí zboží budou zákazníci informováni e-mailem a SMS ze strany Zásilkovny. Na výdejních místech nelze uplatňovat reklamace ze strany adresátů zásilek.

b) Dodání v rámci území Slovenska:

 • v hotovosti na dobírku přímo dopravci,
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího IBAN: CZ7720100000002700654952, vedený u společnosti Fio Banka, a.s.,
 • Z-point (Zásilkovna s.r.o., organizační zložka), o možnosti vyzvednutí zboží budou zákazníci informováni e-mailem a SMS ze strany Zásilkovny. Na výdejních místech nelze uplatňovat reklamace ze strany adresátů zásilek.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol sdělí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.

3.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad a zašle jej v elektronické podobě či papírové podobě spolu se zbožím.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Právo odstoupit od smlouvy:

4.1.1. Do 14 dnů ode dne převzetí zboží (dále jen „lhůta pro odstoupení“) má kupující právo dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

4.1.2. Pro účely práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení, které zašle na elektronickou adresu (info@napromoci.cz) popř. kontaktní adresu prodávajícího. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Tento formulář je k dispozici ke stažení ve webovém rozhraní obchodu.

4.1.3. Jednoznačné prohlášení by mělo obsahovat zejména následující údaje:

 • Jednoznačné rozhodnutí kupujícího o odstoupení od smlouvy,
 • datum obdržení zboží,
 • jméno a příjmení kupujícího,
 • adresu kupujícího,
 • podpis kupujícího (pouze pokud je odstoupení zasíláno v listinné podobě),
 • datum uplatnění práva.

4.1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

4.2.1. Odstoupí-li kupující od této smlouvy, prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou kupujícímu další náklady.

4.2.2. S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět podle toho, co nastane dříve.

4.2.3. Kupující zašle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu oznámí, že odstupuje od této kupní smlouvy, zpět prodávajícímu na korespondenční adresu (dále jen „korespondenční adresa“):

Nina Svitlíková, Křivoklátská 885, Praha 9 - Letňany, 199 00, Česká Republika

4.2.4. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží před uplynutím 14 dnů.

4.2.5. Přímé náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.

4.3. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy

4.3.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

4.3.2. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

4.4.1. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Tímto ustanovením jsou míněny mimo jiné i opakované náklady na dopravu vzniklé v důsledku nevyzvednutí zboží kupujícím po lhůtě na místě dle podmínek sjednaného dopravce.

5.4. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na elektronickou adresu: info@napromoci.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, emailem, nebo poštou prodávajícímu na korespondenční adresu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 a násl., §2095 a násl., § 2161 a násl. občanského zákoníku).

6.2. Odpovědnost prodávajícího

6.2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li takové ujednán, tak takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.2.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, to se však netýká:

 • věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

6.2.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.2.5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

6.2.6. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.2.7. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6.3. Podstatné porušení smlouvy

6.3.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze části věci, může kupující požadovat jen výměnu části; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy; je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

6.3.2. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

6.3.3. Kupující sdělí (postupem dle odstavce 6.5. ) prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

6.3.4. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz ustanovení 6.4. níže.

6.4. Nepodstatné porušení smlouvy

6.4.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4.2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

6.4.3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas (v přiměřené lhůtě, nejdéle však ve lhůtě 30 dní) nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.4.4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.4.5. Při dodání nové věci vrátí kupující podávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

6.4.6. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

6.5. Uplatnění práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady

6.5.1. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady (s výjimkou práva na přiměřenou slevu) uplatňuje kupující u prodávajícího na korespondenční adrese:

Nina Svitlíková, Křivoklátská 885, Praha 9 - Letňany, 199 00, Česká Republika

Kupující na tuto adresu zašle vadné zboží přepravní službou (např. Česká pošta, s. p.). Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" či obdobným výrazem a obsahovat

 • reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství),
 • kopii daňového dokladu prokazující koupi reklamovaného zboží,
 • podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresu a tel. číslo).

Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

6.6. Právo na přiměřenou slevu kupující uplatňuje jednoznačným písemným sdělením zaslaným na elektronickou či korespondenční adresu prodávajícího. Sdělení by mělo obsahovat minimálně údaje, z kterých bude možné jednoznačně určit osobu kupujícího, předmět reklamace, datum převzetí zboží, datum uplatnění práva a popis vady.

6.7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží a formuláře závazné objednávky atd.) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku.

7.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní, nebo v důsledku užití webového rozhraní v rozporu s jejich určením.

8. OSOBNÍ ÚDAJE, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jen "GDPR").

8.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

8.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Podmínky ochrany osobních údajů, které v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) blíže upravují práva a povinosti smluvních stran ve věci osobních údajů. Podmínky ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na tomto webovém rozhraní společně s těmito podmínkami.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručována korespondence na adresu elektronické pošty, která byla použita pro účely objednání zboží.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. V případě, že se významem neshoduje česká a anglická jazyková verze ustanovení kupní smlouvy, nebo je význam anglické verze nejasný z důvodu nedokonalého překladu, rozhodná jsou vždy ustanovení v českém jazyce. Je-li odchylka významná a prokáže-li kupující, že jazyková odchylka ho uvedla v omyl tak podstatným způsobem, že kdyby o této odchylce věděl, tak by kupní smlouvu neuzavřel, má právo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že kupující o nejasnosti věděl, nebo mohl vědět vzhledem k obvyklé péči již v okamžiku uzavření kupní smlouvy a bez zbytečného odkladu o této nejasnosti neinformoval prodávajícího.

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.4. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Korespondenční adresa: Nina Svitlíková, Křivoklátská 885, Praha 9 - Letňany, 199 00, Česká Republika
Adresa elektronické pošty: info@napromoci.cz
Telefon: 723 021 002

V Praze dne 10. 09. 2021

Nina Svitlíková

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - PŮJČOVNA

Jméno a příjmení: NINA SVITLÍKOVÁ
bydliště Křivoklátská 885, 199 00 Praha 9,
identifikační číslo: 74207229

zapsaná do živnostenského rejstříku - Sp. značka OZI 3848/2017/ZO-REG-03,

pro prodej a pronájem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.napromoci.cz

Formulář - odstoupení od smlouvy ke stažení:

Formulář - odstoupení od smlouvy Formulář - odstoupení od smlouvy

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní firmy NINA SVITLÍKOVÁ, bydliště Křivoklátská 885, 199 00 Praha 9, identifikační číslo: 74207229, (dále jen „pronajímatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nájemce“) prostřednictvím internetového obchodu pronajímatele. Internetový obchod je pronajímatelem provozován na internetové adrese www.napromoci.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky pronajímatele umístěné na adrese www.napromoci.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v nájemní smlouvě. Odchylná ujednání v nájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Nájemní smlouvu lze uzavřít POUZE v ČESKÉM nebo ANGLICKÉM jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného pronajímatelem k pronájmu, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Pronajímatel není plátce DPH. Nabídka pronájmu zboží a ceny pronájmu tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky pronájmu zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a pronajímatel není povinen uzavřít nájemní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětu pronájmu.

2.3. Pro objednání pronájmu vyplní nájemce závazný objednávkový formulář uložený ve webovém rozhraní obchodu nebo přímo kontaktuje pronajímatele prostřednictvím adresy elektronické pošty (viz odstavec 13). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. předmětu pronájmu,

2.3.2. způsobu úhrady ceny za pronájem, údaje o požadovaném způsobu doručení předmětu pronájmu,

2.3.3. nájemci a

2.3.4. informace o nákladech spojených s dodáním předmětu pronájmu (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky pronajímateli je nájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky nájemce vložil, a to i s ohledem na možnost nájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou pronajímatelem považovány za správné. Pronajímatel bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení nájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu, ze které byla nájemcem objednávka odeslána na elektronickou adresu pronajímatele (dále jen „elektronická adresa nájemce“).

2.5. Pronajímatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny pronájmu, předpokládané náklady na dopravu) požádat nájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky pronajímatelem („potvrzení objednávky“) na elektronickou adresu nájemce a uhrazením zálohy nájemcem dle toho, co nastalo později.

2.7. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel není povinen uzavřít nájemní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči pronajímateli.

2.8. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nájemní smlouvy. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí nájemce sám.

3. CENA PŘEDMĚTU PRONÁJMU, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena předmětu pronájmu a případné náklady spojené s dodáním zboží (dále jen „nájemné“) jsou vždy hrazeny nájemcem pronajímateli v plné výši předem. Nájemce může uhradit nájemné pronajímateli následujícími způsoby:

a) Dodání v rámci území České republiky:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet pronajímatele č. 1204447028/3030, vedený u společnosti Air Bank a.s. (dále jen „účet pronajímatele"),
 • PayPal
 • Z-point (Zásilkovna s.r.o.), o možnosti vyzvednutí zboží budou zákazníci informováni e-mailem a SMS ze strany Zásilkovny. Na výdejních místech nelze uplatňovat reklamace ze strany adresátů zásilek,
 • v hotovosti na dobírku přímo dopravci.

b) Dodání v rámci území Slovenska:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet pronajímatele IBAN: CZ7720100000002700654952, vedený u společnosti Fio Banka, a.s.,
 • PayPal
 • Z-point (Zásilkovna s.r.o., organizační zložka), o možnosti vyzvednutí zboží budou zákazníci informováni e-mailem a SMS ze strany Zásilkovny. Na výdejních místech nelze uplatňovat reklamace ze strany adresátů zásilek,
 • v hotovosti na dobírku přímo dopravci.

3.2. Společně s cenou za pronájem je nájemce povinen zaplatit pronajímateli také náklady spojené s dodáním předmětu pronájmu ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se nájemným i náklady spojené s dodáním předmětu pronájmu.

3.3. Náklady spojené s vrácením předmětu pronájmu pronajímateli nejsou zahrnuty v ceně za dopravu a hradí je v plné výši nájemce na své náklady.

3.4. Není-li dohodnuto jinak, tak je v případě bezhotovostní platby nájemné splatné do 14 dní od uzavření nájemní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je nájemce povinen uhradit nájemné společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol sdělí pronajímatel nájemci v potvrzení objednávky.

3.6. V případě bezhotovostní platby je závazek nájemce uhradit nájemné splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet pronajímatele.

3.7. Případné slevy z ceny pronájmu poskytnuté pronajímatelem nájemci nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Pronajímatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě nájemní smlouvy nájemci daňový doklad a zašle jej v elektronické podobě či papírové podobě spolu se zbožím.

4. VRATNÁ KAUCE A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ZNIČENÍ ČI ZTRÁTU

4.1. Pronajímatel je oprávněn požadovat uhrazení vratné kauce (jistoty) před odesláním předmětu pronájmu nájemci.

4.2. Výše vratné kauce je stanovena pronajímatelem individuálně zejména s ohledem na hodnotu předmětu pronájmu a dobu pronájmu. Vratná kauce slouží jako prostředek zajištění pohledávky pronajímatele zabezpečující navrácení předmětu pronájmu v původním stavu pronajímateli.

4.3. Z vratné kauce je pronajímatel oprávněn jednostranně zúčtovat svůj nárok na pohledávku vůči nájemci z titulu:

 • úplné či částečné ztráty předmětu pronájmu,
 • nenávratného poškození předmětu pronájmu (zejména roztržení, skvrny, které nelze vyprat, přelomení kartonu promoční čepice a jiné),
 • zničení předmětu pronájmu,
 • odstoupení od nájemní smlouvy nájemcem.

Opotřebení běžného charakteru způsobené řádným užíváním není předmětem odpovědnosti za škodu, zničení a ztrátu a nebude hrazeno z vratné kauce.

4.4. Hodnota poškozeného zboží, pro účely zápočtu pohledávky z vratné kauce, je stanovena na základě prodejní ceny, stejného či obdobného zboží ve webovém rozhraní obchodu. Pokud dojde k částečné ztrátě předmětu pronájmu (např. střapec promoční čepice), tak je hodnota poškozeného či ztraceného zboží stanovena dle tohoto ceníku:

 • Střapec nebo ročník promoční čepice - 100 Kč
 • Šál promočního taláru - 150 Kč

4.5. Pronajímatel je povinen předmět pronájmu bezodkladně po obdržení zpět od nájemce zkontrolovat a nejdéle do 14 dnů informovat nájemce poškození, zničení či ztrátě předmětu pronájmu.

4.6. Pronajímatel je povinen bezodkladně po obdržení předmětu pronájmu zpět od nájemce (nejdéle však do 14 dní) uhradit nájemci vratnou kauci poníženou o případnou pohledávku z titulu odpovědnosti za škodu, zničení a ztrátu. Není-li dohodnuto jinak, tak pronajímatel vrátí vratnou zálohu stejným způsobem jako byla předána nájemcem pronajímateli.

4.7. Nájemce je povinen se chovat k předmětu pronájmu s řádnou péčí a vynaložit veškerou dostupnou péči, aby předešel jeho poškození, zničení či ztrátě.

4.8. Nájemce je oprávněn užívat předmět pronájmu pouze k účelům, k nimž je pronajímatelem určen.

4.9. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.

5. DOBA PRONÁJMU A DŮSLEDKY POZDNÍHO VRÁCENÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

5.1. Doba pronájmu je sjednána pronajímatelem s nájemcem individuálně. Vždy je ale sjednána na dobu určitou. Není-li sjednána doba pronájmu předem, tak se má za to, že byla doba pronájmu sjednána na dobu 14 dní.

5.2. Dobu pronájmu začíná běžet okamžikem předání předmětu pronájmu pronajímatelem dopravci či nájemci dle toho, co nastalo dříve (dále jen "začátek pronájmu") a končí převzetím předmětu pronájmu po uskutečnění pronájmu pronajímatelem od dopravce či nájemce dle toho, co nastalo později (dále jen "konec pronájmu").

5.3. Pronajímatel má právo požadovat na nájemci smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nájemného za každý započatý den prodlení. Počet dní prodlení se počítá od sjednaného data konce pronájmu do doby, kdy mohl pronajímatel předmět pronájmu převzít sjednaným způsobem.

6. ODSTOUPENÍ OD NÁJEMNÍ SMLOUVY

6.1. Odstoupit od smlouvy může nájemce pouze do okamžiku začátku pronájmu.

6.2. Pro účely práva na odstoupení od smlouvy musí nájemce o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat pronajímatele formou jednoznačného prohlášení, které zašle na elektronickou adresu (info@napromoci.cz) popř. kontaktní adresu pronajímatele. Nájemce může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Tento formulář je k dispozici ke stažení ve webovém rozhraní obchodu.

6.3. Jednoznačné prohlášení by mělo obsahovat zejména následující údaje:

 • Jednoznačné rozhodnutí nájemce o odstoupení od smlouvy,
 • datum obdržení předmětu pronájmu,
 • jméno a příjmení nájemce,
 • adresu nájemce,
 • podpis nájemce (pouze pokud je odstoupení zasíláno v listinné podobě),
 • datum uplatnění práva.

6.4. Důsledky odstoupení od nájemní smlouvy

6.4.1. Odstoupí-li nájemce od nájemní smlouvy, pronajímatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí nájemce odstoupit od smlouvy, všechny platby v plné či krácené výši (viz odstavec 6.4.2.), které pronajímatel od nájemce obdržel. Pro vrácení plateb použije pronajímatel stejný platební prostředek, který nájemce použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně nájemce neurčil jinak.

6.4.2. Jelikož rezervací předmětu pronájmu dochází ke škodě na straně pronajímatele z titulu ušlého zisku, tak platí, že pronajímatel vrátí nájemci:

 • vratnou kauci,
 • cenu pronájmu v plné či krácené výši v závislosti na počtu dní mezi datem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a datem začátku pronájmu. Pronajímatel vrátí nájemci cenu pronájmu podle výše zmíněného pravidla ve výši:
 • 30 a více dní - 100 % ceny pronájmu
 • 20 až 29 dní - 75 % ceny pronájmu
 • 10 až 19 dní - 50 % ceny pronájmu
 • 1 až 9 dní - 10 % ceny pronájmu

Je-li sjednán způsob platby Dobírkou, tak má pronajímatel právo jednostranně započítat svůj nárok na pohledávku vůči nájemci z titulu odstoupení od smlouvy se závazkem z titulu vrácení vratné kauce.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

7.1. Způsoby doručení předmětu pronájmu určuje pronajímatel, není-li v nájemní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku nájemce, nese nájemce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Způsob vrácení předmětu pronájmu určuje pronajímatel, není-li v nájemní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku nájemce, nese nájemce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Není-li způsob vrácení předmětu pronájmu stanoven, má se za to, že bude použitý stejný způsob jako byl použit pronajímatelem při doručení předmětu pronájmu nájemci.

7.3. Osobní vrácení předmětu pronájmu na korespondenční adrese pronajímatele (bez použití dopravce) je možné pouze s předchozím souhlasem pronajímatele.

7.4. Je-li pronajímatel podle nájemní smlouvy povinen dodat předmět pronájmu na místo určené nájemcem v objednávce, je nájemce povinen převzít předmět pronájmu při dodání. Nepřevezme-li nájemce předmět pronájmu při dodání, je pronajímatel oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit.

7.5. V případě, že je z důvodů na straně nájemce nutno předmět pronájmu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu pronájmu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Tímto ustanovením jsou míněny mimo jiné i opakované náklady na dopravu vzniklé v důsledku nevyzvednutí předmětu pronájmu nájemcem po lhůtě na místě dle podmínek sjednaného dopravce.

7.6. Při převzetí předmětu pronájmu od dopravce je nájemce povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu pronájmu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí nájemce zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu nájemce stvrzuje, že obal zásilky obsahující předmět pronájmu byl neporušen.

7.7. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli na elektronickou adresu: info@napromoci.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, emailem, nebo poštou pronajímateli na korespondenční adresu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Nájemce bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží a formuláře závazné objednávky atd.) jsou chráněny autorským právem. Nájemce se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.2. Nájemce není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků pronajímatele a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku.

8.4. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní, nebo v důsledku užití webového rozhraní v rozporu s jejich určením.

8.5. Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele předmět pronájmu dále pronajímat třetím osobám.

8.6. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy v případě podstatného porušení smluvních podmínek nájemcem. Za podstatné porušení podmínek se považuje zejména pokud nájemce:

 • neuhradil řádně a včas nájemné před začátkem doby pronájmu,
 • neuhradil řádně a včas nájemné před datem odlišným od začátku doby pronájmu, pokud byl mezi nájemcem a pronajímatelem sjednán odlišný datum pro uhrazení nájemné, než je datum začátku pronájmu,
 • pronajal předmětu najmu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele,
 • neuhradil řádně a včas vratnou kauci pronajímateli,
 • prováděl na předmětu pronájmu jakékoliv změny a úpravy bez souhlasu pronajímatele.

9. OSOBNÍ ÚDAJE, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jen "GDPR").

9.2. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

9.3. Nájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem pronajímatele na elektronickou adresu nájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pronajímatelem na elektronickou adresu nájemce.

9.4. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Podmínky ochrany osobních údajů, které v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) blíže upravují práva a povinosti smluvních stran ve věci osobních údajů. Podmínky ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na tomto webovém rozhraní společně s těmito podmínkami.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s nájemní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Nájemci je doručována korespondence na adresu elektronické pošty, která byla použita pro účely objednání zboží.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. V případě, že se významem neshoduje česká a anglická jazyková verze ustanovení nájemní smlouvy, nebo je význam anglické verze nejasný z důvodu nedokonalého překladu, rozhodná jsou vždy ustanovení v českém jazyce. Je-li odchylka významná a prokáže-li nájemce, že jazyková odchylka ho uvedla v omyl tak podstatným způsobem, že kdyby o této odchylce věděl, tak by nájemní smlouvu neuzavřel, má právo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že nájemce o nejasnosti věděl, nebo mohl vědět vzhledem k obvyklé péči již v okamžiku uzavření nájemní smlouvy a bez zbytečného odkladu o této nejasnosti neinformoval pronajímatele.

11.3. Pronajímatel je oprávněn k pronájmu zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost pronajímatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.4. Změny a doplňky nájemní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Nájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRONAJÍMATELE:

Korespondenční adresa: Nina Svitlíková, Křivoklátská 885, Praha 9 - Letňany, 199 00, Česká Republika
Adresa elektronické pošty: info@napromoci.cz
Telefon: 723 021 002

V Praze dne 10. 09. 2021

Nina Svitlíková