VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej a pronájem zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaném na doménách
darekkpromoci.cz, napromoci.cz a dareksnapadem.cz

a provoz informativních či marketingových internetových stránek provozovaných na subdoménách výše uvedených domén a doméně promocnicepice.cz včetně subdomén.

Obsah

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, STORNO POPLATEK
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6. SPECIFICKÁ UJEDNÁNÍ – KUPNÍ SMLOUVA
7. SPECIFICKÁ UJEDNÁNÍ – NÁJEMNÍ SMLOUVA
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9. OSOBNÍ ÚDAJE, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10. UŽIVATELSKÉ RECENZE
11. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE
12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14. KONTAKTNÍ INFORMACE
15. DOKUMENTY KE STAŽENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele

NINA SVITLÍKOVÁ, bydlištěm Křivoklátská 885, 199 00 Praha 18, identifikační číslo (IČ): 74207229, daňové identifikační číslo (DIČ): CZ8751033434, zapsaná do živnostenského rejstříku Sp. značka OZI 3848/2017/ZO-REG-03 (dále jen „prodávající“ nebo „pronajímatel“ nebo také "obchodník")

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) a nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nájemce“) prostřednictvím internetových obchodů obchodníka, které jsou provozovány na doménách darekkpromoci.cz, napromoci.cz a dareksnapadem.cz (dále jen „e-shop“).

1.2. Kupující a nájemce dále společně jen jako "zákazník".

1.3. Zákazník, který je fyzickou osobou a nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, dále jen jako "spotřebitel".

1.4. Kupní smlouva a nájemní smlouva dále společně jen jako "smlouva".

1.5. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání internetových stránek obchodníka provozovaných na doménách (a jejich subdoménách) darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz a promocnicepice.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém, anglickém nebo slovenském jazyce nebo v jejich kombinaci.

1.8. Znění obchodních podmínek může obchodník měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. E-shop obsahuje seznam zboží nabízeného obchodníkem k prodeji nebo pronájmu, a to včetně cen. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a DPH. Obchodník je plátce DPH. Pro lepší orientaci firemních zákazníků je v případě některých domén zobrazována také cena bez DPH. V takovém případě jsou zobrazeny obě ceny, a to s dostatečným grafickém odlišením tak, aby bylo zřejmé, zda jde o cenu s DPH či bez DPH.

2.2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu jako dostupné k objednání. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje a pronájmu zboží umístěné v e-shopu jsou nezávazné a obchodník není povinen se zákazníkem uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. E-shop obsahuje také informace o možnostech dopravy a platby, a to včetně cen nabízených možností.

2.4. Pro objednání zboží vloží zákazník vybrané produkty do elektronického košíku e-shopu a vyplní všechny požadované informace v procesu objednávky až po její odeslání prostřednictvím tlačítka "Objednat s povinností platby", nebo přímo kontaktuje prodávajícího prostřednictvím e-mailu či jiným prostředkem komunikace. V takovém případě vyplní obchodník informace vyžadované v procesu objednávky v elektronickém košíku e-shopu za zákazníka a je oprávněn vyžadovat od zákazníka písemné potvrzení prostřednictvím e-mailu, že je s objednávkou srozuměn a s jejím obsahem souhlasí.

V procesu objednávky jsou v elektronickém košíku e-shopu obchodníkem poskytnuty a zákazníkem zadány informace nezbytné pro její vyřízení, a to zejména informace o

2.4.1. objednávaném zboží včetně informace o množství, jednotkových cenách a celkové ceny za zboží,

2.4.2. způsobu úhrady objednaného zboží,

2.4.3. způsobu doručení objednaného zboží,

2.4.4. ceně za vybraný způsob úhrady a doručení zboží,

2.4.5. zákazníkovi,

2.4.6. obchodníkovi,

2.4.7. poskytnutých slevách či cenových přirážkách (například za minimální množství odběru zboží) v případě, že existuje oprávněný důvod pro jejich uplatnění,

2.4.8. výši vratné kauce v případě, že je obchodníkem u daného zboží vyžadována,

2.4.9. rozpisu a výši DPH a

2.4.10. celkové ceně k úhradě (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před odesláním objednávky obchodníkovi je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou obchodníkem považovány za správné. Obchodník bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí e-mailem, a to na elektronickou adresu, která byla zákazníkem v objednávce uvedena (dále jen „e-mail zákazníka“).

2.6. Obchodník je v případě pochybností o správnosti vyplněných údajů v objednávce oprávněn požádat zákazníka o doplnění údajů nebo dodatečné potvrzení objednávky e-mailem či jiným způsobem komunikace.

2.7. Smluvní vztah mezi obchodníkem a zákazníkem vzniká okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky obchodníkem (dále jen jako „potvrzení objednávky“) na e-mail zákazníka.

2.8. Zákazník bere na vědomí, že obchodník není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména, nikoliv však výlučně s osobami, které

2.8.1. dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči obchodníkovi nebo pokud zjistí, že

2.8.2. není skladem dostatečné množství objednaného zboží či materiálu na výrobu tohoto zboží, nebo

2.8.3. pokud existují jiné překážky, které brání obchodníkovi objednávku vyřídit řádně a včas.

2.9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí zákazník sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Společně s cenou objednaného zboží je zákazník povinen zaplatit obchodníkovi také ostatní poplatky, daně a příplatky sjednané ve smlouvě a to zejména, nikoliv však výlučně

3.1.1. cenu za dopravu zboží zákazníkovi,

3.1.2. poplatek za vybranou platební metodu, pokud takový poplatek u smluvené platební metody existuje,

3.1.3. vratnou kauci k předmětu nájmu, pokud byla ve smlouvě sjednána a

3.1.4. DPH (dále společně jen jako „celková částka k úhradě“).

3.2. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, náklady spojené s vrácením předmětu pronájmu pronajímateli nejsou zahrnuty v ceně za dopravu a hradí je v plné výši nájemce na své náklady.

3.3. Celkovou částku k úhradě je zákazník povinen uhradit způsobem, který byl sjednán ve smlouvě. Změna platební metody je možná pouze se souhlasem obchodníka.

3.4. Celkovou částku k úhradě je dle výběru zákazníka možné uhradit v EUR nebo CZK. Úhrada však musí vždy respektovat měnu, která byla sjednána ve smlouvě, a ve které je ve smlouvě vyčíslena celková částka k úhradě (dále jen jako „měna smlouvy“). Úhrada v jiné měně, než je měna smlouvy, je možná pouze se souhlasem obchodníka. Kurz přepočtu cen z CZK do EUR a obráceně je v e-shopu pevně nastaven obchodníkem a zákazník má možnost zobrazit ceny a uzavřít smlouvu v každé z těchto měn.

3.5. V případě platby na dobírku je celková částka k úhradě splatná při převzetí zboží. V případě ostatních platebních metod je celková částka k úhradě splatná do 14 dní od uzavření smlouvy.

3.6. V případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet obchodníka je zákazník povinen uhradit celkovou částku k úhradě společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol, číslo bankovního účtu a ostatní pokyny k platbě sdělí obchodník zákazníkovi bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky obchodníkem na e-mail zákazníka.

3.7. V případě bezhotovostní platby na bankovní či nebankovní účet obchodníka (dále jen jako „účet obchodníka“) je závazek zákazníka uhradit celkovou částku k úhradě splněn okamžikem připsání platby ve správné výši a měně na účet obchodníka.

3.8. Obchodník je oprávněn požadovat uhrazení celkové částky k úhradě ještě před odesláním zboží zákazníkovi. Zákazník bere na vědomí, že obchodník v případě jiných platebních metod, než je platební metoda dobírkou, odešle zboží zákazníkovi až poté, co byl zákazníkem splněn závazek uhradit celkovou částku k úhradě. Zákazník bere na vědomí, že toto ustanovení platí i v případě, že je s nájemcem ve smlouvě výslovně sjednán termín začátku nájmu, který není možné obchodníkem (bez vícenákladů za expresní doručení) dodržet vzhledem k tomu, že nebyl závazek zákazníka uhradit celkovou částku k úhradě splněn řádně a včas, tzn. s dostatečným předstihem před termínem začátku nájmu.

3.9. Obchodník vystaví ohledně plateb uskutečněných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad a zašle jej v elektronické podobě na e-mail zákazníka či papírové podobě spolu se zbožím.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, STORNO POPLATEK

4.1. Odstoupit od smlouvy může

4.1.1. spotřebitel, je-li uzavřena kupní smlouva, bez udání důvodu do 14 dní ode dne

 • převzetí zboží, nebo
 • převzetí posledního kusu zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo
 • převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího se z několika položek nebo částí, nebo
 • převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

4.1.2. spotřebitel, je-li uzavřena nájemní smlouva, bez udání důvodu do 14 dní ode dne uzavření smlouvy.

4.1.3. nájemce, který není spotřebitelem, bez udání důvodu do okamžiku začátku doby pronájmu, který byl sjednán ve smlouvě,

4.1.4. obchodník do doby převzetí zboží zákazníkem nebo doby začátku nájmu z důvodu

 • nedostatečných skladových zásob zboží či materiálu pro výrobu zboží,
 • přerušení, zrušení či zpoždění dodávek zboží ze strany dodavatele obchodníka,
 • technické závadě na webových stránkách či jiném vybavení obchodníka,
 • zdravotního stavu obchodníka,

v případě, že tyto důvody brání obchodníkovi závazky vyplývající ze smlouvy plnit řádně a včas.

4.1.5. obchodník do 14 dní ode dne uzavření smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží,

4.1.6. pronajímatel v případě podstatného porušení smluvních podmínek nájemcem a to zejména, nikoliv však výlučně pokud nájemce

 • neuhradil řádně a včas nájemné,
 • pronajal předmět nájmu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele,
 • neuhradil řádně a včas vratnou kauci,
 • prováděl na předmětu pronájmu jakékoliv změny a úpravy bez souhlasu pronajímatele.

4.1.7. na základě dobrovolného rozhodnutí obchodníka také kupující (včetně těch, kteří nejsou spotřebiteli) do 30 dní ode dne převzetí zboží v případě, že se jedná o

 • kupní smlouvu a
 • produkty, které jsou v době uzavření kupní smlouvy označeny na stránce produktu v e-shopu, ve kterém byla objednávka uskutečněna, logem akce "Garance 30 dní na vrácení peněz".

Tato ustanovení o dobrovolném prodloužení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na produkty, které jsou upraveny dle individuálního přání kupujícího. Úpravou dle individuálního přání kupujícího není míněna úprava ve smyslu výběru z předdefinovaných motivů, barev či jiných standardně nabízených variant produktu na e-shopu.

4.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy obchodníkem musí obchodník o svém rozhodnutí informovat zákazníka tím, že stornuje objednávku a bude jej o tomto stornování objednávky informovat na e-mail zákazníka nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

4.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zákazníkem musí zákazník o svém rozhodnutí informovat obchodníka formou jednoznačného prohlášení. Jednoznačné prohlášení musí být

4.3.1. odesláno na libovolný e-mail obchodníka uvedený v části kontaktních informací těchto obchodních podmínek (preferovaný způsob obchodníkem) nebo

4.3.2. sděleno obchodníkovi jakýmkoliv jiným písemným prostředkem komunikace.

4.4. Kupující může pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Formulář je k dispozici ke stažení v e-shopu v rámci části s dokumenty ke stažení těchto obchodních podmínek.

4.5. Jednoznačné prohlášení by mělo obsahovat zejména

 • vyjádření jednoznačného rozhodnutí zákazníka ohledně odstoupení od smlouvy,
 • datum obdržení zboží,
 • jméno a příjmení zákazníka,
 • adresu zákazníka uvedenou v objednávce,
 • číslo objednávky a
 • podpis zákazníka (pokud je odstoupení posíláno v listinné podobě).

4.6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty odeslat.

4.7. Zákazník nemůže odstoupit od

4.7.1. kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle individuálního přání kupujícího. Úpravou dle individuálního přání kupujícího není míněna úprava ve smyslu výběru z předdefinovaných motivů, barev či jiných standardně nabízených variant produktu na e-shopu.

4.7.2. nájemní smlouvy či jiné smlouvy o poskytování služeb, jestliže bylo plnění obchodníkem splněno s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Je-li služba poskytnuta v termínu navrhovaném zákazníkem, který předchází termín pro uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, má se za to, že se jedná o projev výslovného souhlasu ze strany zákazníka.

4.8. Důsledky odstoupení od smlouvy

4.8.1. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí obchodník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí zákazníka odstoupit od smlouvy, všechny platby, které obchodník od zákazníka obdržel.

4.8.2. Odstoupí-li obchodník od smlouvy, vrátí obchodník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy zákazníka informoval o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které obchodník od zákazníka obdržel.

4.8.3. Pro vrácení plateb použije obchodník stejnou platební metodu, kterou zákazník zvolil pro uskutečnění platby. Toto ustanovení neplatí v případě, že

 • byla platba uskutečněna zákazníkem dobírkou, nebo
 • nelze z technických důvodů použít pro vrácení platby stejnou platební metodu, nebo
 • je-li vrácení peněz na bankovní účet zákazníka uskutečnitelné a je pro obchodníka méně nákladnou platební metodou.

V takovém případě je obchodník oprávněn požadovat od zákazníka platební údaje pro platbu bankovním převodem a vrátit veškeré platby na bankovní účet zákazníka.

V žádném případě z důvodu vrácení plateb obchodníkem nevzniknou zákazníkovi další náklady.

4.8.4. V případě, že se jedná o odstoupení od kupní smlouvy:

4.8.4.1. Prodávající může s vrácením platby počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět podle toho, co nastane dříve.

4.8.4.2. Kupující odešle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne,

 • kdy prodávajícímu oznámil, že odstupuje od kupní smlouvy, nebo
 • kdy obdržel od prodávajícího oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy,

na korespondenční adresu prodávajícího uvedenou v části kontaktních informací těchto obchodních podmínek (dále jen „korespondenční adresa“). Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží před uplynutím lhůty 14 dní odešle.

4.8.4.3. Přímé náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.

4.8.4.4. Kupující odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

4.8.5. V případě, že se jedná o odstoupení od nájemní smlouvy:

4.8.5.1. Je-li nájemní smlouva ukončena odstoupením od smlouvy ze strany nájemce, nebo výpovědí smlouvy ze strany nájemce před začátkem sjednaného termínu začátku nájmu, nebo nájemce zboží nepřevzal, náleží pronajímateli storno poplatek z titulu rezervace zboží zákazníkem na předem sjednaný termín (dále jen „storno poplatek“).

4.8.5.2. Výše storno poplatku je vypočtena dle počtu dní, které uplynuly mezi dnem, kdy pronajímatel obdržel sdělení nájemce o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a datem začátku doby pronájmu, který byl ve smlouvě sjednán:

 • 30 a více dní - 0 % z celkové ceny k úhradě bez hodnoty vratné kauce a dopravy
 • 15 až 29 dní - 25 % z celkové ceny k úhradě bez hodnoty vratné kauce a dopravy
 • 8 až 14 dní - 50 % z celkové ceny k úhradě bez hodnoty vratné kauce a dopravy
 • 1 až 7 dní - 90 % z celkové ceny k úhradě bez hodnoty vratné kauce a dopravy

4.8.5.3. Pronajímatel má právo rozhodnout, že právo na storno poplatek nebude vůči zákazníkovi uplatněno a storno poplatek nebude zákazníkovi účtován.

4.8.5.4. Pohledávku z titulu storno poplatku je pronajímatel oprávněn jednostranně vzájemně započítat se závazkem vůči nájemci, a to včetně závazku z titulu vrácení vratné kauce.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsoby doručení zboží, ze kterých si může zákazník vybrat, určuje obchodník. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku zákazníka nad rámec možností, které obchodník na e-shopu nabízí, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy zákazník.

5.2. Osobní vrácení předmětu pronájmu na korespondenční adrese pronajímatele (bez použití dopravce) je možné pouze s předchozím souhlasem pronajímatele.

5.3. Je-li obchodník podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkovi v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je obchodník oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit obchodníkovi náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Tímto ustanovením jsou míněny mimo jiné i opakované náklady na dopravu vzniklé v důsledku nevyzvednutí zboží zákazníkem ve lhůtě a na místě dle podmínek sjednaného dopravce.

5.5. Při převzetí zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu dopravce zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.6. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na libovolný e-mail obchodníka, uvedený v části kontaktních informací těchto obchodních podmínek, sepsat s dopravcem škodní protokol a bez zbytečného odkladu jej zaslat emailem, nebo prostřednictvím dopravce obchodníkovi na jeho korespondenční adresu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje zákazníka práva věc reklamovat, dává však obchodníkovi možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se smlouvou.

6. SPECIFICKÁ UJEDNÁNÍ – KUPNÍ SMLOUVA

6.1. Odpovědnost prodávajícího za vady

6.1.1. Obecná odpovědnost prodávajícího za vady

6.1.1.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 a násl., §2095 a násl., § 2161 a násl. občanského zákoníku).

6.1.1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal je předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy. Není-li účel patrný ze smlouvy, tak pro účel obvyklý.

6.1.1.3. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.

6.1.1.4. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.1.1.5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

6.1.1.6. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

6.1.1.7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.1.1.8. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6.1.1.9. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

6.1.2. Odpovědnost prodávajícího za vady, je-li kupujícím spotřebitel

6.1.2.1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

6.1.2.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

6.1.2.3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.1.2.4. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

6.1.2.5. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může spotřebitel vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má spotřebitel právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.

6.1.2.6. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl spotřebitel při dostatečné péči zjistit.

6.1.2.7. Vytkl-li spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba dvou let, během kterých má spotřebitel právo vytknout prodávajícímu vadu, neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat.

6.1.2.8. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

6.1.2.9. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

6.1.2.10. Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat

 • dodání nové věci bez vady nebo
 • opravu věci,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele.

6.1.2.11. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

6.1.2.12. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který spotřebitel věc koupil.

6.1.2.13. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci, anebo uhradí náklady s tím spojené.

6.1.2.14. Nepřevezme-li spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

6.1.2.15. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 • prodávající vadu odmítl odstranit, nebo
 • vadu neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, se zohledněním povahy věci a účelu, pro který spotřebitel věc koupil, nebo
 • k odstranění vady prodávající nepřevzal věc na vlastní náklady, nebo
 • vyžaduje-li odstranění vady demontáž věci a jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající neprovedl demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo neuhradil náklady s tím spojené, nebo
 • se vada projeví opakovaně, nebo
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

6.1.2.16. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

6.1.2.17. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

6.1.2.18. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede

 • datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil,
 • co je jejím obsahem,
 • jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a
 • kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

6.1.2.19. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.

Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

6.1.3. Odpovědnost prodávajícího za vady, není-li kupujícím spotřebitel

6.1.3.1. Podstatné porušení smlouvy

6.1.3.1.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

6.1.3.1.2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

6.1.3.1.3. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

6.1.3.2. Nepodstatné porušení smlouvy

6.1.3.2.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na

 • odstranění vady, anebo
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.1.3.2.2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

6.1.3.2.3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.1.4. Uplatnění práva odpovědnosti prodávajícího za vady

6.1.4.1. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady (s výjimkou práva na přiměřenou slevu) uplatňuje kupující u prodávajícího na korespondenční adrese prodávajícího.

Kupující na tuto adresu pošle vadné zboží přepravní službou. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" či obdobným výrazem a obsahovat

 • reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství),
 • podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresu a telefonní číslo).

6.1.4.2. Právo na přiměřenou slevu uplatňuje kupující jednoznačným písemným prohlášením poslaným na e-mailovou nebo korespondenční adresu prodávajícího. Vyjádření by mělo obsahovat minimálně údaje, ze kterých bude možné jednoznačně identifikovat

 • kupujícího,
 • předmět reklamace,
 • datum převzetí zboží,
 • datum uplatnění práva a
 • popis závady.

6.1.4.3. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7. SPECIFICKÁ UJEDNÁNÍ – NÁJEMNÍ SMLOUVA

7.1. Vratná kauce a odpovědnost za škodu, zničení či ztrátu

7.1.1. Nájemce je povinen se chovat k předmětu pronájmu s řádnou péčí a vynaložit veškerou dostupnou péči, aby předešel jeho poškození, zničení či ztrátě.

7.1.2. Nájemce je oprávněn užívat předmět pronájmu pouze k účelům, k nimž je pronajímatelem určen.

7.1.3. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu pronájmu jakékoli změny či úpravy.

7.1.4. Nájemce je odpovědný za škodu na předmětu pronájmu způsobenou jeho poškozením, zničením či ztrátou. Tato odpovědnost trvá po celou dobu pronájmu.

7.1.5. Opotřebení běžného charakteru způsobené řádným užíváním předmětu pronájmu není předmětem odpovědnosti za škodu, zničení a ztrátu.

7.1.6. Pronajímatel je oprávněn požadovat uhrazení vratné kauce (jistoty) před odesláním předmětu pronájmu nájemci.

7.1.7. Výše vratné kauce je stanovena pronajímatelem individuálně zejména s ohledem na hodnotu předmětu pronájmu a dobu pronájmu. Vratná kauce slouží jako prostředek zajištění pohledávky pronajímatele zabezpečující navrácení předmětu pronájmu v řádném stavu pronajímateli.

7.1.8. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započítat svůj závazek z titulu vrácení vratné kauce nájemci s pohledávkou za nájemcem z titulu

 • úplné či částečné ztráty předmětu pronájmu,
 • nenávratného poškození předmětu pronájmu (zejména roztržení, skvrny, které nelze vyprat, přelomení kartonu promoční čepice a jiné),
 • zničení předmětu pronájmu,
 • storno poplatku.

7.1.9. Hodnota poškozeného, zničeného či ztraceného zboží je stanovena na základě aktuální prodejní ceny stejného či obdobného zboží v e-shopu, ve kterém zákazník uskutečnil objednávku. Pokud dojde ke ztrátě, poškození či zničení na samostatné části předmětu pronájmu, tak je hodnota stanovena dle tohoto ceníku (dále jen jako „ceník samostatných částí“):

 • Střapec promoční čepice: 150 Kč
 • Ročník promoční čepice: 50 Kč
 • Šál promočního taláru: 200 Kč

Pokud dojde ke ztrátě, poškození či zničení na samostatné části předmětu pronájmu a ceník samostatných částí neobsahuje tuto část, má se za to, že byl ztracen, zničen či poškozen celý předmět pronájmu.

7.1.10. Pronajímatel je povinen předmět pronájmu bezodkladně po obdržení zpět od nájemce zkontrolovat a nejdéle do 14 dnů informovat nájemce ohledně poškození, zničení či ztráty předmětu pronájmu.

7.1.11. Pronajímatel je povinen bezodkladně po obdržení předmětu pronájmu zpět od nájemce (nejdéle však do 14 dní) uhradit nájemci vratnou kauci poníženou o případnou pohledávku z titulu odpovědnosti za škodu, zničení a ztrátu.

7.1.12. Pro vrácení vratné kauce použije pronajímatel stejnou platební metodu, kterou nájemce zvolil pro uskutečnění platby této vratné kauce. Toto ustanovení neplatí v případě, že

 • byla platba uskutečněna nájemcem dobírkou, nebo
 • nelze z technických důvodů použít pro vrácení platby stejnou platební metodu, nebo
 • je-li vrácení peněz na bankovní účet nájemce uskutečnitelné a je pro pronajímatele méně nákladnou platební metodou.

V takovém případě je pronajímatel oprávněn požadovat od nájemce platební údaje pro platbu bankovním převodem a vrátit veškeré platby na bankovní účet nájemce.

7.2. Doba pronájmu, cena pronájmu a důsledky pozdního vrácení předmětu pronájmu

7.2.1. Pronajímatel v e-shopu uvádí u zboží, které je určené k pronájmu, maximální počet dní, na který lze toto zboží za uvedenou cenu pronajmout (dále jen "maximální doba pronájmu"). V případě, že se nájemce rozhodne nevyužít celou maximální dobu pronájmu, nevzniká mu tím nárok na krácení ceny.

7.2.2. Doba pronájmu je vždy sjednána na dobu určitou.

7.2.3. Doba pronájmu je sjednána individuálně ve smlouvě mezi pronajímatelem a nájemcem, a to v rozsahu maximální doby pronájmu.

7.2.3.1. Není-li doba pronájmu mezi pronajímatelem a nájemcem sjednána ve smlouvě, tak se má za to, že byla doba pronájmu sjednána na maximální dobu pronájmu, která byla u daného předmětu pronájmu na e-shopu uvedena v okamžiku sjednání smlouvy.

7.2.3.2. Není-li doba pronájmu mezi pronajímatelem a nájemcem sjednána ve smlouvě a není-li u daného předmětu pronájmu na e-shopu uvedena v okamžiku sjednání smlouvy maximální doba pronájmu, má za to, že byla doba pronájmu sjednána na dobu 7 dní.

7.2.4. Doba pronájmu začíná běžet okamžikem převzetí předmětu pronájmu nájemcem od pronajímatele nebo dopravce (dále jen "začátek pronájmu") a končí převzetím předmětu pronájmu pronajímatelem zpět po uskutečnění pronájmu od dopravce či nájemce (dále jen "konec pronájmu").

7.2.5. Pronajímatel má právo požadovat na nájemci smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nájemného za každý započatý den prodlení s vrácením předmětu pronájmu zpět pronajímateli.

7.2.6. Počet dní prodlení s vrácením předmětu pronájmu zpět pronajímateli se počítá jako počet dní, které uplynuly mezi dnem rozhodným pro vrácení předmětu pronájmu nájemcem pronajímateli (dále jen jako "rozhodný den pro vrácení předmětu pronájmu") a dnem, kdy byl předmět pronájmu nájemcem

 • předán dopravci za účelem odeslání předmětu pronájmu na korespondenční adresu pronajímatele či jiné místo, s kterým pronajímatel výslovně souhlasil, nebo
 • předán pronajímateli osobně či v zastoupení.

7.2.7. Rozhodným dnem pro vrácení předmětu pronájmu je den, kdy

 • uplynula maximální doba pronájmu počítaná od dne začátku pronájmu, nebo
 • uplynula doba pronájmu sjednaná ve smlouvě

podle toho, co nastane později.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží.

8.2. Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele předmět pronájmu dále pronajímat třetím osobám.

8.3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky.

8.4. Zákazník není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz. Webové stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků obchodníka a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Obchodník není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku.

8.6. Zákazník bere na vědomí, že obchodník nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky, nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OSOBNÍ ÚDAJE, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako "GDPR").

9.2. Zákazník bere na vědomí, že je povinen při objednávce v e-shopu uvádět své osobní údaje správně a pravdivě.

9.3. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami a podnikáním obchodníka a jiných obchodních sdělení obchodníkem na e-mail zákazníka.

9.4. Bližší informace ohledně osobních údajů a cookies jsou obchodníkem upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webové stránce obchodníka.

10. UŽIVATELSKÉ RECENZE

10.1. Webová stránka obchodníka obsahuje recenze návštěvníků webu a zákazníků, které jsou získávány prostřednictvím společnosti Yotpo, Ltd..

10.2. Webová stránka obsahuje

 • recenze návštěvníků webové stránky a zákazníků e-shopu, kteří hodnotí e-shop či webovou stránku jako takovou (dále jen jako "recenze e-shopu") a
 • recenze návštěvníků webové stránky a zákazníků e-shopu, kteří hodnotí konkrétní produkt či službu (dále jen jako "produktová recenze").

10.3. Je-li recenze uvedena na produktové stránce, jedná se o produktovou recenzi na produkt, na jehož stránce se recenze nachází.

10.4. Obsahuje-li recenze označení "Ověřený zákazník", jedná se o

 • produktovou recenzi, kterou napsal zákazník obchodníka, který daný produkt či službu zakoupil v tomto e-shopu, nebo
 • recenzi e-shopu, kterou napsal zákazník obchodníka, který v tomto e-shopu v minulosti uskutečnil objednávku.

10.5. Recenze s označením "Ověřený zákazník" je recenze, kterou dobrovolně vyplnil zákazník v dotazníku na hodnocení zakoupeného produktu, který byl zákazníkovi poslán na e-mail po uskutečnění objednávky.

10.6. Obsahuje-li recenze označení "Ověřený recenzent", jedná se o recenzi, kterou vyplnil návštěvník webové stránky, který po odeslání recenze potvrdil své zadané kontaktní údaje formou potvrzení odkazu, který mu byl zaslán na e-mail nebo přihlášením do účtu poskytovatele služeb sociální sítě, s kterým společnost Yotpo, Ltd. spolupracuje.

10.7. V případě, že recenze neobsahuje žádné z výše popsaných označení, jedná se o recenzi uvedenou na webové stránce od návštěvníka webové stránky, který nebyl ověřen.

10.8. Obchodník nemá právo znění recenzí modifikovat s výjimkou případů povolených zákonem.

11. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to dle volby odesílatele e-mailem, osobně nebo prostřednictvím provozovatele přepravních služeb. Zákazníkovi je doručována korespondence na e-mail zákazníka.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1. V případě, že dojde mezi obchodníkem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 44 110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

12.2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah související s užitím webových stránek nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. V případě, že se významem neshoduje česká a anglická jazyková verze ustanovení smlouvy či obchodních podmínek, nebo je význam anglické verze nejasný z důvodu nedokonalého překladu, rozhodná jsou vždy ustanovení v českém jazyce. Je-li odchylka významná a prokáže-li zákazník, že jazyková odchylka ho uvedla v omyl tak podstatným způsobem, že kdyby o této odchylce věděl, tak by smlouvu neuzavřel, má právo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že zákazník o nejasnosti věděl, nebo mohl vědět vzhledem k obvyklé péči již v okamžiku uzavření smlouvy a bez zbytečného odkladu o této nejasnosti neinformoval obchodníka.

13.3. Obchodník je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost obchodníka nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.4. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.5. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14. KONTAKTNÍ INFORMACE

Korespondenční adresa: Nina Svitlíková, Křivoklátská 885, Praha 18 - Letňany, 199 00, Česká republika
E-mail:
DarekKPromoci.cz: info@darekkpromoci.cz
NaPromoci.cz: info@napromoci.cz
DarekSNapadem.cz: info@dareksnapadem.cz
PromocniCepice.cz: info@promocnicepice.cz
Telefon: (+420) 723 021 002

15. DOKUMENTY KE STAŽENÍ

15.1. AKTUÁLNĚ PLATNÉ DOKUMENTY

ZveřejněnoPopisStáhnout
1. 1. 2023Formulář pro odstoupení od smlouvy - MS Excel Formulář - odstoupení od smlouvy
1. 1. 2023Formulář pro odstoupení od smlouvy - PDF Formulář - odstoupení od smlouvy
1. 1. 2023Zásady ochrany osobních údajů GDPR - ke stažení
1. 1. 2023Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.1.2023 Aktuální VOP - ke stažení

15.2. ZVEŘEJNĚNÉ HISTORICKÉ VERZE VOP A GDPR

Platné odPopisStáhnout

V Praze dne 1. 1. 2023

Nina Svitlíková